• Welkom op VITA Lifestyle Shop!
  • Vragen? Bel ons op: +32 471 28 97 07

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, met name de algemene factuurvoorwaarden van leveranciers van de BV VITA LIFESTYLE, geschieden alle verkopen en leveringen onder de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

Het feit dat de koper de algemene verkoopsvoorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangt, ontlast hem niet van de toepassing ervan.

 

Artikel 2. Offertes

2.1 De gegevens opgenomen in onze offertes zijn geheel en al vrijblijvend, zowel wat betreft de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden goederen. De offerte verbindt de BV VITA LIFESTYLE op geen enkele wijze. De overeenkomst komt pas tot stand bij de ondertekening van een geschrift door beide partijen.

2.2 De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of bestelbon. Bovendien kan de BV VITA LIFESTYLE steeds gelijksoortige goederen van een ander merk leveren zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering.

 

Artikel 3. Uitvoering en levering

3.1 De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Het uitstel kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper. Alle gevallen van overmacht geven de BV VITA LIFESTYLE het recht een bestelling te annuleren of de levering ervan te verdagen.

3.2 De goederen worden verkocht, geleverd en beschouwd als aanvaard in de gebouwen van de BV VITA LIFESTYLE zelf. Indien de goederen door de BV VITA LIFESTYLE vervoerd en verzonden worden, zullen zij op risico van de koper reizen. De koper staat tevens in voor alle kosten van verpakking, verzekering, transport en belastingen van welke aard ook.

3.3 De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien de BV VITA LIFESTYLE wegens omstandigheden die zich buiten haar schuld voordoen, verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, dan heeft zij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

3.4 Verkochte en/of geleverde goederen worden niet teruggenomen of geruild. Indien, bij uitzondering voor heel speciale gevallen, de BV VITA LIFESTYLE de terugzending van de goederen toestaat, zal de verkoper ambtshalve die goederen uitsluiten die zelfs minimaal beschadigd zijn. De goederen die het voorwerp uitmaken van die terugname zullen alleen teruggezonden worden mits akkoord van de verkoper en volgens diens onderrichtingen.

3.5 De BV VITA LIFESTYLE zal te allen tijde het recht hebben om voor iedere gehele of gedeeltelijke levering en/of prestatie een bestelbon of leveringsbon te doen ondertekenen door de klant of diens aangestelde.

 

Artikel 4. Klachten

4.1 Klachten in verband met de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk en aangetekend aan de BV VITA LIFESTYLE gemeld te worden én dit onmiddellijk na het vaststellen van gebreken in de uitvoering van de overeenkomst.
Partijen zullen steeds een minnelijke schikking nastreven onverminderd de in artikel 12 vermelde rechtsmiddelen.  

4.2 Klachten wegens zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit moeten schriftelijk gemeld worden uiterlijk bij de afhaling of bij de levering en dit op straffe van verval. Klachten met betrekking tot de kwaliteit van de goederen moeten geschieden binnen de 8 dagen na levering/afhaling van het goed, bij aangetekend schrijven, op straffe van verval wegens laattijdigheid. Na verloop van deze termijn worden de goederen geacht definitief aanvaard te zijn en volledig conform met de bestelde goederen.

4.3 De BV VITA LIFESTYLE kan bij aanvaarding van de klacht nooit tot meer gehouden zijn dan tot de vervanging van de leverde goederen, met uitsluiting van elke gevolgschade, ook bij verborgen gebreken. Het bestaan van klachten ontheft de koper niet van diens verplichtingen de facturen van de BV VITA LIFESTYLE te voldoen op hun vervaldag. 

4.4 Alle klachten met betrekking tot de inhoud van de facturen moeten per aangetekend schrijven aan de BV VITA LIFESTYLE worden verzonden binnen de acht dagen na de factuurdatum.

 

Artikel 5: Garantie

5.1 De koper geniet enkel een garantie uit hoofde van verborgen gebreken onder de volgende voorwaarden: (i) tijdige en volledige betaling van de prijs; (ii) verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn. De garantie beperkt zich tot de gratis vervanging van het goed voor zover mogelijk door een goed van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en/of formaten. In geen geval is de BV VITA LIFESTYLE aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard ook. De BV VITA LIFESTYLE is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van oneerkundig gebruik, misbruik of gebruik van de goederen, dat afwijkt van de voorschriften van het product.

5.2 Zichtbare gebreken komen enkel voor vrijwaring in aanmerking, op voorwaarde dat ze door de koper dadelijk worden gemeld bij afhaling of levering conform artikel 4.2.

5.3 Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of leverancier.

 

Artikel 6. Betaling

6.1 Alle facturen zijn betaalbaar te Oudenaarde, contant bij afhaling of levering, zonder korting of schuldvergelijking, ook niet bij contante betaling.

6.2 De BV VITA LIFESTYLE behoudt zich het recht voor om vóór een levering voorschotten te vragen. Indien de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door zijn weigering een wisselbrief te accepteren of door een protest van een wisselbrief, door het vragen van termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie, door daden van gerechtelijke acties tegen de klant en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt de BV VITA LIFESTYLE zich het recht voor integrale betaling te eisen alvorens de levering van de goederen te vervolmaken.

6.3 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, van rechtswege integraal opeisbaar worden, vermeerderd met de navolgende vergoedingen. Alle verschuldigde bedragen brengen van rechtswege en zonder dat er enige ingebrekestelling of aanmaning vereist is, een nalatigheidintrest op forfaitair bepaald op 15% vanaf de vervaldag tot de dag der algehele betaling. Daarenboven zal het bedrag van de onbetaald gebleven facturen ten titel van conventionele schadevergoeding verhoogd worden met 10% met een minimum van 100,00 EUR per factuur, eveneens zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling of aanmaning vereist is en onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidsintresten, alle innings-, aanmanings-, en vervolgingskosten.

De BV VITA LIFESTYLE zal bij niet-betaling van de factuur een eerste herinnering verzenden 7 dagen na de vervaldatum van de factuur. De BV VITA LIFESTYLE zal hiervoor een forfaitaire kost van 15 euro aanrekenen. Bij niet-betaling van de factuur na de eerste herinnering zal na 14 dagen na de vervaldatum van de factuur een tweede herinnering worden verzonden en een forfaitaire kost van 30 euro worden aangerekend. Bij niet-betaling van de factuur na de tweede herinnering zal na 21 dagen na de vervaldatum van de factuur een derde en laatste herinnering worden verzonden en een forfaitaire kost van 45 euro worden aangerekend. Indien na de derde herinnering de factuur nog steeds niet betaald is, zal de factuur langs gerechtelijke weg worden ingevorderd.

6.4 De wissels, acceptaties van regeling, kwijtingen of alle andere tegemoetkomingen maken geen schuldvernieuwing uit en doen geen afbreuk aan onderhavige voorwaarden.

 

Artikel 7. Beëindiging

7.1 Ingeval de koper in gebreke blijft de geleverde goederen te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan de BV VITA LIFESTYLE van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de koper via een eenvoudige aangetekende zending.

De BV VITA LIFESTYLE behoudt zich het recht voor om nog niet geleverde/niet-uitgevoerde lopende  bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten zolang de vorige facturen niet werden betaald op de voorziene vervaldag.   

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door de verkoper geleverde goederen blijven hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, onvervreemdbaar diens eigendom totdat door de koper volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen de koper aan de verkoper verschuldigd is. De goederen mogen niet worden verkocht of aan derden in eigendom tot zekerheid worden verstrekt, noch in onderpand gegeven, zolang geen integrale betaling aan de verkoper heeft plaatsgevonden door de koper van al hetgeen de koper aan de verkoper verschuldigd is. Voorgeschreven eigendomsvoorbehoud geldt ten aanzien van alle goederen afkomstig van de verkoper, derhalve ook ten aanzien van eerdere leveringen en wel tot op het moment dat alle leveringen betaald zijn.

8.2 Alle risico’s na levering, geen uitgezonderd, o.a. diefstal, bevochtiging, beschadiging, enz. zijn ten laste van de koper, zelfs als deze nog niet betaald zijn.

8.3 Ingeval van niet-tijdige betaling zal de BV VITA LIFESTYLE het recht hebben om de goederen terug op te halen bij de klant op diens risico en kosten, zulks zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, nu de BV VITA LIFESTYLE daartoe door de klant ingevolge zijn bestelling onherroepelijk gemachtigd is, en zulks onverminderd de andere voorwaarden. Intussen moeten de goederen in dezelfde staat bewaard blijven. 

 

Artikel 9. GDPR

9.1 De klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens die hij aan de BV VITA LIFESTYLE verstrekt, kunnen worden verwerkt. Indien de klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, dient de klant dat schriftelijk of per e-mail aan de BV VITA LIFESTYLE kenbaar te maken. De BV VITA LIFESTYLE verwijst integraal naar het Privacycharter van de onderneming, waarvan elke klant bij aanvang van het contract een kopie ontvangt.   

De klant mag de persoonsgegevens die over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. De klant heeft het recht de BV VITA LIFESTYLE te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van de klant te verwijderen of af te schermen, tenzij een wettelijke plicht zich hiertegen verzet. De klant is ervan op de hoogte dat de BV VITA LIFESTYLE de persoonsgegevens van de klant verwerkt. De BV VITA LIFESTYLE slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de klant te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de klant. De klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van de BV VITA LIFESTYLE zijn opgeslagen. De BV VITA LIFESTYLE spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal de BV VITA LIFESTYLE de gepaste maatregelen nemen en de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen informeren. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.   

9.2 Het is mogelijk dat de BV VITA LIFESTYLE gedurende de uitvoering van het contract met de klant persoonsgegevens in opdracht van de klant verwerkt. In dat geval is de BV VITA LIFESTYLE de verwerker en de klant de verwerkingsverantwoordelijke.

De BV VITA LIFESTYLE zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals is overeengekomen in het contract met de klant. De klant zal de BV VITA LIFESTYLE schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in het contract zijn genoemd. In dat opzicht is de BV VITA LIFESTYLE enkel verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder het contract, overeenkomstig de instructies van de klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de klant. De BV VITA LIFESTYLE heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens die in opdracht van de klant worden verwerkt. De BV VITA LIFESTYLE neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens, tenzij een wettelijke plicht zich hiertegen verzet. De klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens in het kader van het contract, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. De klant geeft de BV VITA LIFESTYLE toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het contract gebruik te maken van een onderaannemer met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. De BV VITA LIFESTYLE zal de klant, op diens verzoek, steeds opgave doen van de onderaannemers. De BV VITA LIFESTYLE zal de klant vooraf op de hoogte stellen wanneer er een wijziging gaat plaatsvinden in de onderaannemers waarvan de BV VITA LIFESTYLE gebruikmaakt. De klant heeft vervolgens het recht om binnen twee weken na de aankondiging van de BV VITA LIFESTYLE schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken tegen de betreffende wijziging. Indien de klant binnen deze termijn geen bezwaar heeft gemaakt tegen de wijziging, geeft de klant blijk van toestemming voor de wijziging. Toestemming zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan de BV VITA LIFESTYLE, zal de BV VITA LIFESTYLE het verzoek doorsturen naar de klant en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De klant zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Bij beëindiging van het contract, zal de BV VITA LIFESTYLE de van de klant ontvangen persoonsgegevens onverwijld vernietigen, tenzij anders overeenkomen of indien een wettelijke plicht zich hiertegen verzet. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal de BV VITA LIFESTYLE, zich inspannen om de klant daarover onverwijld te informeren naar aanleiding waarvan de klant beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De klant zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal de BV VITA LIFESTYLE meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

 

Artikel 10. Verplichtingen

10.1 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst mogen enkel de zaakvoerders van de BV VITA LIFESTYLE of zijn aangestelden handelingen verrichten dewelke kaderen in de uitvoering van de overeenkomst. Indien derden – derde partijen handelingen zouden verrichten dewelke kaderen binnen de uitvoering van de overeenkomst, zal de BV VITA LIFESTYLE hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 In geen geval is de BV VITA LIFESTYLE aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard ook. De BV VITA LIFESTYLE is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van oneerkundig gebruik, misbruik of gebruik van de goederen, dat afwijkt van de voorschriften van het product.

 

Artikel 12. Betwistingen

12.1 De overeenkomst wordt uitgevoerd op het adres van de BV VITA LIFESTYLE te 9700 Oudenaarde, Nederstraat 23. Het Belgische recht is van toepassing.

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van de BV VITA LIFESTYLE.